Dobro je znati

  • Što je to katastarski plan?
  • Zašto nema moje katastarske čestice na katastarskom planu na Pregledniku?
  • Zašto podaci na katastarskom planu ne odgovaraju podacima vidljivim na DOF-u?
  • Što su parcelacijski i drugi geodetski elaborati?
  • Kako izvršiti uvid u katastarske podatke?