Dobro je znati

  • Što je to katastarski plan?
  • Zašto nema moje katastarske čestice na katastarskom planu na Pregledniku?
  • Zašto podaci na katastarskom planu ne odgovaraju podacima vidljivim na DOF-u?
  • Što su parcelacijski i drugi geodetski elaborati?
  • Kako izvršiti uvid u katastarske podatke?

    Katastarski podaci su javni i svatko ima pravo u za to određeno vrijeme i pod nadzorom službenika Državne geodetske uprave, obaviti uvid u njih. Da biste saznali stanje katastarskih podataka, morate se zaputiti u nadležni katastarski ured i ondje obaviti uvid. Katastarski uredi će vam predočiti katastarske planove i posjedovne listove, a po potrebi i druge katastarske podatke. Službenici katastarskih ureda će vam pomoći u pronalaženju katastarskih čestica u koje želite izvršiti uvid. Državna geodetska uprava, koja je nadležna za katastar, omogućuje vam i uvid u pisane katastarske podatke (popise katastarskih čestica i posjedovne listove) putem interneta na stranicama na kojima se sada nalazite. Da biste obavili uvid u te podatke, morate znati u kojem katastarskom uredu se vode podaci za neku katastarsku česticu, u kojoj se katastarskoj općini ona nalazi i koji je njezin broj. Do podataka o katastarskim česticama upisanima u neki posjedovni list možete doći ako znate broj posjedovnog lista.