Dobro je znati

  • Što je to katastarski plan?
  • Zašto nema moje katastarske čestice na katastarskom planu na Pregledniku?
  • Zašto podaci na katastarskom planu ne odgovaraju podacima vidljivim na DOF-u?

    Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, NN 124/10) nositelji prava na nekretninama dužni su u roku od 30 dana od dana nastale promjene prijaviti nadležnome područnom uredu za katastar, odnosno uredu Grada Zagreba, svaku promjenu na nekret­ninama koja utječe na podatke upisane u katastar nekretnina.


     

  • Što su parcelacijski i drugi geodetski elaborati?
  • Kako izvršiti uvid u katastarske podatke?