2013

 • 17.06.2013 08:49:20

  Uputa vezana uz postupak izrade parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata kao tehničke osnove za održavanje katastarskog operata (digitalnog katastarskog plana)

  Ravnatelj Državne geodetske uprave stavio je u službenu uporabu "Uputu vezano uz postupak izrade parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata kao tehničke osnove za održavanje katastarskog operata (digitalnog katastarskog plana)". Sastavni dio ove Upute su i prilozi

  Nastavno na donesenu Uputu donijeti će se Tehničke specifikacije za izgled parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata i Izmjene i dopune pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima koje će detaljnije urediti izgled i sadržaj parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata.  

 • 17.06.2013 08:40:54

  Tehničke specifikacije za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske

 • 26.04.2013 10:33:09

  Katastarske izmjere i izmjere poljoprivrednog zemljišta